Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της ανασκαφής και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως πανεπιστημιακό πρόγραμμα, η ανασκαφή Παλιαμπέλων αποτελεί ένα πραγματικό «εργαστήρι» αρχαιολογίας, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Κάθε χρόνο οργανώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μετάδοση και βίωση της ίδιας της αρχαιολογικής διαδικασίας και όχι μόνο των αποτελεσμάτων της.

Άσκηση φοιτητών
Η ανασκαφή Παλιαμπέλων κάθε χρόνο φιλοξενεί σημαντικό αριθμό φοιτητών αρχαιολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στόχο την απόκτηση εμπειρίας στις ανασκαφικές πρακτικές, τη γνώση σε θέματα προϊστορίας και τη γνωριμία με τις συνθήκες του αρχαιολογικού έργου, οι σπουδαστές διαμένουν στο χωριό σε όλη τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου και συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της ανασκαφικής διαδικασίας. Σεμινάρια ανασκαφικής μεθοδολογίας και επιμέρους θεωρητικών θεμάτων συμπληρώνουν την κατάρτιση τους.
 
Εκπαιδευτικές δράσεις
Ήδη απο το 2001 πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία του Κολινδρού και εκπαιδευτικά προγράμματα στον αρχαιολογικό χώρο την περίοδο της ανασκαφής. Πρόθεση είναι η εξοικείωση των μαθητών της περιοχής σε ζητήματα που αφορούν την νεολιθική εποχή, η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα της έρευνας στα Παλιάμπελα και η ενεργή συμμετοχή τους στην ανασκαφική διαδικασία.
 
Ενημέρωση εκπαιδευτικών

Για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής δημιουργήθηκε ένας ενημερωτικός φάκελος που αποβλέπει στη γνωριμία τους με τα υπάρχοντα δεδομένα της ανασκαφής και την αξιοποίησή τους σε ενδεχόμενες διδακτικές πρωτοβουλίες. Στο περιεχόμενο του φακέλου για τα Παλιάμπελα περιλαμβάνονται:

  1. Ένα εισαγωγικό κείμενο
  2. Ένα γενικό ενημερωτικό κείμενο για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την νεολιθική και την ανασκαφή των Παλιαμπέλων
  3. Μια λεπτομερή περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί
  4. Σχετική βιβλιογραφία για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς
  5. Προτάσεις για διασύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα
  6. Φωτογραφικό υλικό
  7. Το φυλλάδιο των Παλιαμπέλων
  8. Το ενημερωτικό CD-ROM
 
Προγράμματα εθελοντών
Επιδιώκοντας τη στενότερη ενημέρωση και δραστηριοποίηση των παιδιών του χωριού οργανώθηκε τον Αύγουστο του 2003 μια εβδομάδα εθελοντικής συμμετοχής στην ανασκαφή για τους μαθητές των Παλιαμπέλων, ηλικίας 10-15 χρόνων. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε όλη την ανασκαφική διαδικασία και απέκτησαν εμπειρία σχετικά με τις συνθήκες έρευνας, μελέτης και ερμηνείας του υλικού παρελθόντος.
 
Διαλέξεις
Σε τακτά διαστήματα η ανασκαφή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς οργανώνει ενημερωτικές διαλέξεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και τις νέες ανακαλύψεις. Οι εκδηλώσεις αυτές συμπληρώνουν την επικοινωνία του αρχαιολογικού έργου, καθώς προσφέρουν την ευκαιρία για να συζητηθούν οι αντιλήψεις των κατοίκων της περιοχής σχετικά με το έργο που συντελείται στα Παλιάμπελα και να ακουστούν οι επιδιώξεις τους για το μέλλον της έρευνας.