Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Πειραματικές προσπάθειες
Σημαντικό παράγοντα στην κατανόηση των προϊστορικών διαδικασιών αποτελούν οι πειραματικές προσπάθειες, που έχουν ως στόχο να ελέγξουν την ορθότητα των ερμηνείων που προκύπτουν μέσα από την ανασκαφή και τη μελέτη του υλικού.
 
Πειράματα πεδίου
Το 2001 κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, βότσαλα από τα γειτονικά ρέματα θερμάνθηκαν στη φωτιά και ψύχθηκαν απότομα στο νερό για να αποφασιστεί αν τα πολυάριθμα ραγισμένα βότσαλα σε κάποια νεολιθικά στρώματα ίσως χρησιμοποιήθηκαν στο βράσιμο του νερού για μαγείρεμα. Το πείραμα έδειξε ότι η θέρμανση και η ψύξη όχι μόνο δημιουργούσε ραγίσματα, αλλά άλλαζε και τη μαγνητική επιδεκτικότητα των βοτσάλων. Έτσι λοιπόν ίσως να εξηγούνται και οι υψηλές ενδείξεις που έχουν καταγραφεί σε βότσαλα σε ορισμένα νεολιθικά επίπεδα. Η επίδραση της θερμότητας εξαρτάται βέβαια και από τη είδος της πέτρας, γεγονός που πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω πριν από κάθε οριστικό συμπέρασμα. Πάντως, η πιθανή χρήση θερμαινόμενων λίθων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνικές μαγειρικής και τις καθημερινές πρακτικές των νεολιθικών κατοίκων των Παλιαμπέλων. Πειραματικές προσπάθειες που σχετίζονται με την αναπαραγωγή της προϊστορικής λιθοτεχνίας σχεδιάζονται επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας του αρχαιολογικού πάρκου.
 
Κεραμική τεχνολογία
Υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κ. Κωτσάκη έχει πραγματοποιηθεί σημαντική έρευνα στον τομέα της προϊστορικής κεραμικής τεχνολογίας καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τεχνικές και πρακτικές της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής που έχουν εντελώς λησμονηθεί στην εποχή μας. Ιδιαίτερα, η τεχνολογία των μαγειρικών σκευών και οι τεχνικές της όπτησης έχουν αποκατασταθεί με αρκετή ακρίβεια στο εργαστήριο. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί η μελέτη της κεραμικής του Μακρύγιαλου που χρηματοδοτήθηκε για τρία χρόνια (1999-2001) από το Institute for Aegean Prehistory. Στα Παλιάμπελα πραγματοποιούνται πειράματα αντιγραφής των συνθηκών ψησίματος συγκεκριμένων τύπων νεολιθικής κεραμικής στα οποία συμμετέχει και ο τοπικός αγγειοπλάστης Γιάννης Σταγκίδης.
 
Πειραματικές καλλιέργειες
Μια άλλη προσπάθεια που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί αφορά πειραματικές προβιομηχανικές καλλιέργειες. Στις καλλιέργειες αυτές θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές και πρακτικές, που συμπεραίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στη νεολιθική εποχή, και θα καλλιεργηθούν προβιομηχανικές ποικιλίες με έμφαση σε εκείνες που έχουν βρεθεί στα αρχαιολογικά κατάλοιπα των Παλιαμπέλων. Η ανασύνθεση των καλλιεργητικών πρακτικών του απώτερου παρελθόντος αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών και της παραγωγικότητας της νεολιθικής οικονομίας. Ανάλογες μακροχρόνιες πειραματικές καλλιέργειες σχεδιάζονται και για είδη δένδρων, για την παρουσία των οποίων υπάρχουν ανασκαφικές πληροφορίες και ενδείξεις συστηματικής εκμετάλλευσης (π.χ. κλαδονομής).