Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Μελέτη υλικού
Η έρευνα στα Παλιάμπελα απασχολεί μεγάλο αριθμό ειδικών επιστημόνων που συλλέγουν και μελετούν κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να φωτίσει το παρελθόν. Κατά τη διάρκεια κάθε ανασκαφικής περιόδου εφαρμόζεται πλήρης περισυλλογή και μεθοδική δειγματοληψία με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν αξιόπιστα τα αρχαιολογικά δεδομένα με σκοπό την περαιτέρω ανάλυσή τους.
 
Μελέτη
Η μελέτη του υλικού αναπτύσσεται σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η συστηματική καταγραφή της αρχαιολογικής πληροφορίας που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη φωτογράφηση ή την καταλογογράφηση, ανάλογα με το είδος του κάθε ευρήματος. Ακολουθούν τα στάδια της ποσοτικοποίησης και της στατιστικής ανάλυσης που δίνουν επιπλέον πληροφορίες για τις ποσοτικές σχέσεις του αρχαιολογικού υλικού. Σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αποτελούν η χρονολόγηση και η χωροταξική ανάλυση των ευρημάτων με σκοπό την αποκάλυψη τη διάταξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο χώρο και το χρόνο.
 
Εργαστηριακές αναλύσεις
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τις ειδικές εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε μέρος του αρχαιολογικού υλικού της ανασκαφής των Παλιαμπέλων. Η σύγχρονη έρευνα χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές και ειδικό εξοπλισμό που προσφέρουν τη δυνατότητα στο μελετητή για χημικές, μαγνητικές, γεωφυσικές και μικροσκοπικές αναλύσεις.
Τα οφέλη από τις αναλύσεις συνίστανται στον προσδιορισμό υλικών, μορφολογικών και τεχνικών χαρακτηριστικών που δεν είναι αντιληπτά με γυμνό μάτι ή άλλου είδους συμβατικές μεθόδους παρατήρησης. Η συναγωγή συνολικών συμπερασμάτων για το είδος και τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ελλιπής χωρίς την εφαρμογή των ειδικών αναλύσεων.
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των μελετών θα επιτρέψουν στους ερευνητές να συμπληρώσουν, όσο είναι δυνατό, το μωσαϊκό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον οικισμό των Παλιαμπέλων. Έτσι, θα διασαφηνιστούν πολλά θέματα, όπως τα στοιχεία της κοινωνικής ζωής και οργάνωσης των κατοίκων (ο ρόλο της οικογένειας και του νοικοκυριού, ο ρόλος της αμοιβαιότητας και της αναδιανομής στις κοινωνικές δοσοληψίες), τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας των κατοίκων (το κοινωνικό φύλο, η πολιτισμική ταυτότητα). Θα διαφωτιστούν επίσης οι οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων καθώς και η σχέση τους με το περιβάλλον και το τοπίο. Τέλος, θα προσεγγιστούν οι αντιλήψεις τους και αλλαγές στην ιδεολογία τους από τη μια περίοδο στην άλλη.