Εξερευνήστε το πρόγραμμα
GIS
Η διαχείριση των δεδομένων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας αρχαιολογικής ανασκαφής είναι ένα πολύπλοκο και επίπονο έργο που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και αρχειοθετική οργάνωση. Τα τελευταία χρόνια η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει βοηθήσει πολύ στην ανασκαφική τεκμηρίωση προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία από συμβατικές μεθόδους (π.χ. ημερολόγια ανασκαφής, κατάλογοι ευρημάτων κτλ.). Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση παίζουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ ή ευρέως γνωστά ως GIS).
 
ΓΣΠ
Τα ΓΣΠ είναι ένας επαναστατικός τρόπος οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται διάφορες μορφές πληροφορίας (κείμενο, σχέδια, φωτογραφίες κτλ.) και να τις συνδυάζουν σε ένα έργο με χαρτογραφική μορφή. Έτσι είναι δυνατή η εκτενής εξέταση των χωρικών σχέσεων και η δημιουργία χαρτών σε ψηφιακό περιβάλλον που μπορούν να αποθηκευτούν και να ερευνηθούν περαιτέρω.
Ανασκαφική τεκμηρίωση
Το βασικό στάδιο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΓΣΠ είναι η ψηφιοποίηση της ανασκαφικής πληροφορίας. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν κατά την ανασκαφή καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (database), ενώ οι φωτογραφίες των σκαμμάτων λαμβάνονται με ψηφιακή κάμερα και διορθώνονται φωτογραμμετρικά από ειδικούς τοπογράφους. Η δημιουργία των σχεδίων της ανασκαφής γίνεται με την επεξεργασία των φωτογραφιών μέσω της χρήσης υπολογιστή και ειδικών τοπογραφικών προγραμμάτων (AutoCAD). Όλα τα παραπάνω, συνδέονται με το γενικό τοπογραφικό σχέδιο της θέσης, τη γεωφυσική μελέτη και τις αεροφωτογραφίες της περιοχής σε πραγματικές διαστάσεις δίνοντας μεγάλη ευχέρεια για αναλύσεις τόσο σε επίπεδο ανασκαφής όσο και τοπίου.
 
Ανάλυση ανασκαφικών δεδομένων
Στο επίπεδο της ανασκαφής τα ΓΣΠ επιτρέπουν την οπτικοποίηση των αρχαιολογικών δεδομένων στο χώρο και τη συσχέτισή τους με τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Επιπλέον, το γραφικό περιβάλλον επιτρέπει τη δημιουργία δισδιάστατων ή και τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων του αρχαιολογικού χώρου, που προσφέρονται για ανάλυση και οπτικό έλεγχο. Έτσι, μπορούν να εντοπιστούν σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας, που με τις συμβατικές μεθόδους θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτές.
 
Ανάλυση τοπίου
Στο επίπεδο του τοπίου, γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών της περιοχής, που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την οργάνωση των δεδομένων που συλλέγονται μέσα από τη συστηματική μελέτη των αλλαγών του περιβάλλοντος και της τοπογραφίας. Με την ενσωμάτωση χαρτογραφικών, περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών δεδομένων μπορούν να προσεγγιστούν ερωτήματα, όπως η διαχρονική οικιστική μορφολογία και η εκμετάλλευση της περιοχής και να γίνει ψηφιακή ανασύνθεση του αρχαίου και το πρόσφατου τοπίου.
 
Στόχος
Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος που θα λειτουργήσει ως βάση αναζήτησης όλων των δεδομένων της ανασκαφής και αναλυτικό εργαλείο σε χαρτογραφικό περιβάλλον. Συνδυάζοντας πολυμεσικά συστήματα (multimedia) και ΓΣΠ η ανασκαφική πληροφορία θα είναι προσβάσιμη τόσο σε επίπεδο σχέσεων όσο και σε επίπεδο χάρτη. Το σύστημα θα επιτρέπει στους ερευνητές τη διερεύνηση σχέσεων ανάμεσα στα δεδομένα και την οπτικοποίηση των επιλεγμένων σχέσεων σε ψηφιακό χώρο προσφέροντας την πληρέστερη δυνατή ανασκαφική εικόνα.